တိုက်ခန်းအသစ်ရောင်းရန်ရှိသည်။ အရှေ့ဗဟိုလမ်း ဆရာစံမြောက် ၁ ရပ်ကွက် ၊ ဗဟန်း။ အကျယ်အဝန်း – ( 20*40 ) ft, Hall type BCC အလွှာ- Ground Floor 1100 သိန်း Bank Loans available! ဆက်သွယ်ရန်။ Nay chi & La min Real Estate Ph: 09793158939, 09 795727121 Viber: 09 443139801

800 sq ft 1 bed 1 bath
800 sq ft 1 bed 1 bath