3 ထပ်တိုက်၊ ဘုရင့်နောင် ရောင်းမည်။ ဘုရင့်နောင်လမ်းမအနီး၊ လှိုင်မြို့နယ်။ (50*60) ft   –   Lakhs Nay chi & La min Real Estate Ph: 09 793158939, 09 795727121 Viber: 09 443139801