တိုက်ခန်းအသစ်များရောင်းရန်ရှိသည်။ သမိုင်းမြို့ဟောင်း ၊ ရထားဘူတာနီး၊ကားမှတ်တိုင်နီး၊ စျေးနီး။ ဘုရင့်နောင်စျေးနှင့်နီးသည်။ အကျယ်အဝန်း – ( 12.5*50 ) ft, Hall type BCC G    Floor—580 သိန်: 5th Floor—245 သိန်: ဆက်သွယ်ရန်။ Nay chi & La min Real Estate Ph: 09 793158939, 09 795727121 Viber: 09 443139801 www.myanmar-realestate.com

625 sq ft
625 sq ft

တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။ သမိုင်း ၊ ရထားဘူတာနီး၊ကားမှတ်တိုင်နီး၊ စျေးနီး။ ဘုရင့်နောင်စျေးနှင့်နီးသည်။ အကျယ်အဝန်း – ( 12.5*50 ) ft, Hall type တိုက်သက်တမ်း – ၄ နှစ် ပါကေးခင်း 5 လွှာ 2၀၀ သိန်: ဆက်သွယ်ရန်။ Nay chi & La min Real Estate Ph: 09 793158939, 09 795727121 Viber: 09 443139801

625 sq ft 1 bed 1 bath
625 sq ft 1 bed 1 bath